Start - GDPR & Integritet

För att du ska kunna köpa våra tjänster eller kontakta oss för information och uppföljning måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Eurotransport samlar in och behandlar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna utföra våra tjänster när du beställer via vår portal, api-tjänster eller direkt med kundtjänst. Informationen som samlas in från dig vid bokningar krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster.

För dig som redan har ett portalkonto / inlogg eller väljer att beställa ett via kundtjänst samlar vi förutom uppgifterna om dig även in uppgifter gällande din beställningshistorik. Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter genom att logga in och gå in på "Boka transport" och därefter "Inställningar".

Personuppgiftsansvarig

Eurotransport i Sverige AB, Symmetrivägen 23-25 196 37 KUNGSÄNGEN är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR och annan tillämplig svensk lag.

Dina personuppgifter i våra register

Du har enligt GDPR rätt att begära ett registerutdrag över den behandling vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

För att säkerställa att personuppgifterna inte skickas ut till obehörig skickas samtliga svar till din folkbokföringsadress. Om vi inte på ett säkert sätt kan säkerställa din identitet och därigenom inte kan skicka ut registerutdraget till din folkbokföringsadress anses din förfrågan ogiltig och kommer därmed inte kunna besvaras.

Informationen ska normalt lämnas inom en månad från att förfrågan mottagits.

Rätt till radering / rätten att bli bortglömd

Du har rätt att skicka en skriftlig och undertecknad förfrågan om rätten att bli glömd till den personuppgiftsansvarige. Dina personuppgifter kommer då att raderas alternativt anonymiseras och därefter kommer en bekräftelse att skickas ut till dig.

Personuppgifter som till exempel krävs för att vi ska genomföra beställda tjänster eller för att vi ska kunna få ersättning för redan utförda tjänster alternativt krävs för att uppfylla myndighets och lagkrav kan av naturliga skäl inte raderas förrän kraven upphör.